Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

gāṁ yī̵​m bhāṣā ’ăṅkṛas nai bhāṣā dayy lēḥ nai bhāṣā ñi¹p̱un¹

“ge iṅoḥ” ñī¹pun¹ kăp bhāṣā subhāp khåṅ dayy

gwāṁ hmāy lēḥ kār jai² kriyā jaway¹ [shiman] nai bhāṣā ñī¹ pun¹