Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Zokusei o jojutsusuru dōshibun to meishibun属性を叙述する動詞文と名詞文

Dōsashu ninshiki no fukushiteki seibun ni tsuite no ichi kōsatsu : tōgoteki bunpu to imi kaishaku ni tsuite動作主認識の副詞的成分についての一考察―統語的分布と意味解釈について―