Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 60 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

57 more results not shown.

Get access

Setsuzokugo 'shitagatte' to 'soreyue(ni)' no imi/yōhō接続語「したがって」と「それゆえ(に)」の意味・用法

Aomori-ken Higashitsugaru-gun Hiranaimachi no setsuzoku hyōgen dogode ni tsuite no ichi hōkoku : Higashitsugaru-gun Sotogahamamachi Kanita to hikakushite青森県東津軽郡平内町の接続表現ドゴデについての一報告 : 東津軽郡外ヶ浜町蟹田と比較して