Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 55 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

52 more results not shown.

Get access

Dōshi yaru to sa-hen dōshi gokan ni tsuite

Nihongo ni okeru meishisei : meishi rashisa no kyōkai to dankai日本語における名詞性―名詞らしさの境界と段階―

‘Dōshi + sugiru’ to jutsugo meishi toshite no ‘dōshi + sugi’「動詞+過ぎる」と述語名詞としての「動詞+すぎ」