Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Nitchūkan 3-gengo ni okeru kanji, kango no daiyō hyōki ni tsuite日中韓3言語における漢字ㆍ漢語の代用表記について

Kankokugo/Eigo/Chūgokugo bogo washa no Nihongo bunmatsu hyōgen no shūtoku yōsō : noda keishiki to shūjoshi o chūshin ni韓国語ㆍ英語ㆍ中国語母語話者の 日本語文末表現の習得様相 – ノダ形式と終助詞を中心に –