Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Hànyǔ míngcí, dòngcí hé dòng míng jiān lèi cí yǔyì jiāgōng de ERP yánjiū汉语名词、动词和动名兼类词语义加工的ERP研究

Hànyǔ yùnlǜ duì hànyǔ chéngyǔ jùfǎ jiāgōng de yǐngxiǎng汉语韵律对汉语成语句法加工的影响