Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 59 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

56 more results not shown.

Get access

Fāngyán jiēchù zhōng de yuán yīn biǎoxiàn 方言接触中的元音表现

Yuán qǔ zhōng de yīzhǒng tèshū de dòng bǔ géshì元曲中的一種特殊的動補格式

Wéi hàn jiēchù zhōng shēngmǔ pǐpèi de tèzhēng jīchǔ维汉接触中声母匹配的特征基础