Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Vāʿeẓīواعظی, Hangāmeهنگامه" ) OR dc_contributor:( "Vāʿeẓīواعظی, Hangāmeهنگامه" )' returned 7 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Vāʿeẓīواعظی, hangameهنگامه" ) OR dc_contributor:( "Vāʿeẓīواعظی, hangameهنگامه" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Ḥaẕf-e bandī dar zabān-e Fārsī : rūykardī kamīnegerāحذف بندی در زبان فارسی : ر ویکردی کمینه گر ا

Sāxthā-ye porseš-vāžeʾī dar zabān-e Fārsī (rūykardī kamīne-gerā)