Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tsujimoto辻本, Ōsuke桜介" ) OR dc_contributor:( "Tsujimoto辻本, Ōsuke桜介" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Chūkogo ni okeru ninshiki dōshi kōbun no shosō : gendaigo to hikakushite中古語における認識動詞構文の諸相 : 現代語と比較して

Fukugōji ni tsukete no setsuzoku joshi yōhō ni tsuite : gendaigo to chūkogo o hikakushite複合辞ニツケテの接続助詞用法について : 現代語と中古語を比較して