Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Qasbaġatur" ) OR dc_contributor:( "Qasbaġatur" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Mongġul kelen-ü egesig-ün ǰöriy-e-ber ilereǰü büküi udq-a üiledül-ün tuqai angqan-u aǰiġlalta

Mongġol kelen-ü ner-e üge-yin ečüs-ün -n keyigülügči-yin kögǰil qubiral-i sinǰilekü ni

Mongġol manǰu kelen-ü ġurbaduġar bey-e-yin tölügen-ü ner-e-yin qaričaġulul