Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Okazaki岡﨑, Tomoko友子" ) OR dc_contributor:( "Okazaki岡﨑, Tomoko友子" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Shijishikei setsuzokugo no rekishiteki henka : chūko no ‘kakute, sate’ o chūshin ni指示詞系接続語の歴史的変化―中古の「カクテ・サテ」を中心に―

Nihongo shijishi no rekishiteki kenkyū日本語指示詞の歴史的研究

Chūko Wabun ni okeru setsuzoku hyōgen ni tsuite中古和文における接続表現について