Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Liú 劉, Chéng-Huì 承慧" ) OR dc_contributor:( "Liú 劉, Chéng-Huì 承慧" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Shànggǔ dào zhōnggǔ 'lái' zài gòu shì zhōng de yǎnbiàn上古到中古「來」在構式中的演變

Xiānqín hànyǔ de shòu shìzhǔ yǔjù hé bèidòng jù先秦漢語的受事主語句和被動句