Search

Your search for 'dc_creator:( "Lián連, Jīnfā金發" ) OR dc_contributor:( "Lián連, Jīnfā金發" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

“Lì jìng jì” dòngcí fēnlèi hé dòng xiāng, géshì《荔鏡記》動詞分類和動相、格式

“Lì jìng jì” qūxiàng shì tànsuǒ《荔鏡記》趨向式探索

Mǐnnán yǔ "miǎn" bian2 de yòngfǎ chūtàn閩南語「免」bian2的用法初探