Search

Your search for 'dc_creator:( "Kuya久屋, Aimi愛実" ) OR dc_contributor:( "Kuya久屋, Aimi愛実" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Gairaigo shiyō ni kakaru sutairu no seiyaku : "sapōto" to kizongo to no tsukaiwake ni miru washanai bariēshon外来語使用に係るスタイルの制約 ―「サポート」と既存語との使い分けにみる話者内バリエーション―

Gendai kakikotoba ni okeru gairaigo no kyōjiteki bunpu : "kēsu" o jirei to shite現代書き言葉における外来語の共時的分布 : 「ケース」を事例として