Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kulonen, Ulla-Maija" ) OR dc_contributor:( "Kulonen, Ulla-Maija" )' returned 45 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

42 more results not shown.

Get access

Kielen synty

 • [Reviewed Book]
 • Author: Korhonen, Mikko
 • Publisher: WSOY, Porvoo
 • Publication Year: 1993
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Sananjalka : suomen kielen seuran vuosikirja Date: 1993
  • |
   • Virittäjä : kotikielen seuran aikakauslehti Date: 1994
  • |
   • Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde Date: 1994

Publications by Mikko Korhonen 1960-1994

Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Suomalais-ugrilainen seura, Helsinki
  • Publication Year: 1993
  • Series: Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia = Mémoires de la Société finno-ougrienne, 215
  • ISSN: 0355-0230
  • Descriptors: Subject: