Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kögǰiltü, Ü." ) OR dc_contributor:( "Kögǰiltü, Ü." )' returned 15 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Get access

Qaramüren moǰi-yin kirgis kele ba mongġol kelen-ü egesig : abiyan-u toqiralcaġ-a ǰiči ončaliġ sinǰi

Dörbelǰin bičig-ün mongġul kelen-ü "dèŋri-yi ǰalbariǰu" gedeg qolbuġ-a üge-yin tuqai