Search

Your search for 'dc_creator:( "Jiāng姜, Hóng红" ) OR dc_contributor:( "Jiāng姜, Hóng红" )' returned 1 result. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Jīyú yǔliàokù de rìyǔ xíngróngcí cíyǔ dāpèi jí yǔyì de rènzhī yánjiū : yǐ “amai” wéilì基于语料库的日语形容词词语搭配及语义的认知研究——以“甘い”为例