Search

Your search for 'dc_creator:( "Inokuchi井口, Yūko有子" ) OR dc_contributor:( "Inokuchi井口, Yūko有子" )' returned 2 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Setsuzoku joshi shi no imi ni tsuite接続助詞シの意味について

Ba jōkensetsu to shusetsu bunmatsu modariti no seigen ni tsuite : hyōshutsu/hatarakikakebun ni okeru tara to no tsukaiwake o chūshin niバ条件節と主節文末モダリティの制限について -表出·働きかけ文におけるタラとの使い分けを中心に-