Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "I李, Kil.yong吉鎔" ) OR dc_contributor:( "I李, Kil.yong吉鎔" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nihongo gakushūsha ni okeru darō to deshō no ninshiki imi kinō to shiyō jittai日本語学習者におけるダロウとデショウの認識意味機能と使用実態

Kankokugo/Eigo/Chūgokugo bogo washa no Nihongo bunmatsu hyōgen no shūtoku yōsō : noda keishiki to shūjoshi o chūshin ni韓国語ㆍ英語ㆍ中国語母語話者の 日本語文末表現の習得様相 – ノダ形式と終助詞を中心に –