Search

Your search for 'dc_creator:( "Hwang黃, Mi.ok美玉" ) OR dc_contributor:( "Hwang黃, Mi.ok美玉" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Riyū, gen'in no jōken hyōgen keishiki ni tsuite no tsūjiteki kōsatsu : "hodoni" to "kara" o chūshin toshite理由・原因の条件表現形式についての通時的考察 ー「ほどに」と「から」を中心としてー

Kinseigo ni miru sa-hen dōshi to shieki no jodōshi no katsuyō no yure ni tsuite no kōsatsu : kindaigo e no kadokiteki genshō o chūshin ni近世語に見るサ変動詞と使役の助動詞の活用のゆれについての考察 –近代語への過度期的現象を中心に–