Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Hoekstra, Jarich" ) OR dc_contributor:( "Hoekstra, Jarich" )' returned 84 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

81 more results not shown.

Get access

Ta de Fryske syntaksis : lêzingen van ’e Syntaksisdei fan it Taalkundich Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy op 7 April 1984, foarôfgien troch in oersjoch fan ’e stúdzje fan ’e Fryske syntaksis en in bibliografy

Genitive compounds in Frisian as lexical phrases