Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Hayatsu早津, Emiko恵美子" ) OR dc_contributor:( "Hayatsu早津, Emiko恵美子" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Nihongo no shiekibun no bunpōteki na imi : ‘tsukaidate’ to ‘michibiki’日本語の使役文の文法的な意味 : 「つかいだて」と「みちびき」

Nihongo no shiekibun ni okeru shieki shutai kara dōsa shutai e no hatarakikake no hyōgen : jūzokusetsu jitai to shusetsu no shieki jitai to no kankei日本語の使役文における使役主体から動作主体への働きかけの表現 : 従属節事態と主節の使役事態との関係