Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Hǎi, Yínhuā" ) OR dc_contributor:( "Hǎi, Yínhuā" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Qiǎn xī ménggǔ yǔ shúyǔ de yǔyì jùhé guānxì浅析蒙古语熟语的语义聚合关系

Mongġul kelen-ü üge-yin ündüsü-yin tuqai döküm ögülekü

Monggul kelen-ü kelece-yin medelge-yin kömürge” bayigagulqu-du qolbugdagsan onul-un jarim asagudal-du