Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Dù杜, Zhàojīn兆金" ) OR dc_contributor:( "Dù杜, Zhàojīn兆金" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Wéi hàn jiēchù zhōng shēngmǔ pǐpèi de tèzhēng jīchǔ维汉接触中声母匹配的特征基础

Yǔyīn biāojì xìng yǔ wéi hàn shēngdiào pǐpèi語音標記性與維漢聲調匹配

Yuán yīn sānwéi shēngxué kōngjiān yǔ wéi hàn yùnmǔ pǐpèi元音三維聲學空間與維漢韻母匹配