Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Akitani秋谷, Hiroyuki裕幸" ) OR dc_contributor:( "Akitani秋谷, Hiroyuki裕幸" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Wúyǔ ōu jiāng piàn de yīnyùn tèdiǎn jí qí fèn qū吳語甌江片的音韻特點及其分區

Mǐn dōng xiápǔ zhǎngchūn yīn xì jiǎnjiè閩東霞浦長春音系簡介

Wēnzhōu fāngyán “mǎ kě fúyīnshū” (1902 nián) de yīn xì溫州方言《馬可福音書》(1902年) 的音系