Search

Your search for 'keyword:( "Time" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

The syntax of duration phrases in Han period Chinese

“Bìng” zài zhōnggǔ yìjīng zhōng de shíjiān fùcí yòngfǎ jíqí láiyuán“并”在中古译经中的时间副词用法及其来源

Tán yǐ “shēng” “sǐ” wéi cānzhào de jǐgè shíjiān cíyǔ谈以“生”“死”为参照的几个时间词语