Search

Your search for 'keyword:( "Pragmatics acquisition" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv : a "vicc" műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban

Tóngyǔshì “N shì N” de lǐjiě jīzhì xīntàn : dòngtài fànchóu gòujiàn shìjiǎo同语式“N是N”的理解机制新探: 动态范畴构建视角