Search

Your search for 'keyword:( "Causative" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

'Kata' meishiku to shiekibun ni okeru nijū taikaku seiyaku「方」名詞句と使役文における二重対格制約

Shieki rensa no gensoku to te-kei fukuzatsu jutsugo ni okeru ni-kaku no yōninsei使役連鎖の原則とテ形複雑述語におけるニ格の容認性