Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Doitsugo shinri dōshi no kanren meishiku ni okeru taishōkō jitsugen ni tsuiteドイツ語心理動詞の関連名詞句における対象項実現について

Doitsugo tenkō dōshi no kakuchōteki yōhō ni tsuite : nishurui no kōbun o hikakushiteドイツ語天候動詞の拡張的用法について : 二種類の構文を比較して