Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 16 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

13 more results not shown.

Get access

Shinri dōshi ni yoru zokuseibun no imiteki seiritsu jōken心理動詞による属性文の意味的成立条件

‘Dōshi no ishisei’ o tou : kanō keishiki to no kakawari o chūshin ni「動詞の意志性」を問う : 可能形式との関わりを中心に

Chūkogo ni okeru ninshiki dōshi kōbun no shosō : gendaigo to hikakushite中古語における認識動詞構文の諸相 : 現代語と比較して