Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Chūkogo ni okeru ninshiki dōshi kōbun no shosō : gendaigo to hikakushite中古語における認識動詞構文の諸相 : 現代語と比較して

'Omou' to 'kangaeru' : sono imi - yōhō ni tsuite「思う」と「考える」—その意味・用法について

Doitsugo shinri dōshi no kanren meishiku ni okeru taishōkō jitsugen ni tsuiteドイツ語心理動詞の関連名詞句における対象項実現について