Search

Your search for 'keyword:( "Transitivity" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Hànyǔ fùhé dòngcí de 'shǐ dòng yǔ qǐdòng jiāotì'漢語複合動詞的「使動與起動交替」

Rìyǔ zhǔtǐ dòngzuò kètǐ biànhuà dòngcíjù de jíwùxìng : rènzhī yǔyánxué shìjiǎo日语主体动作客体变化动词句的及物性——认知语言学视角