Search

Your search for 'keyword:( "Causative" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zhuàngyǔ fāngyán yuányú shǐyì dòngcí de zhuàngyǔ biāojì壮语方言源于使役动词的状语标记

Zhuàngyǔ te:rn1 /tLUk8na:2jí hànyǔ “zheái” qíngtàiyì, zhìshǐyì de láiyuán壮语te:rn1 /tLUk8na:2及汉语“着捱”情态义、致使义的来源