Search

Your search for 'keyword:( "Motion" )' returned 13 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

10 more results not shown.

Get access

Nihongo no shikaku hyōgen ni okeru kyokō idō日本語の視覚表現における虚構移動

Bashokaku kōtai dōshi no tagisei to goi gainen kōzō場所格交替動詞の多義性と語彙概念構造

Idō hyōgen no Nichi-Ei hikaku : shōsetsu to sono hon'yaku o daizai ni移動表現の日英比較 : 小説とその翻訳を題材に