Search

Your search for 'keyword:( "Causative" )' returned 54 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

51 more results not shown.

Get access

'V' to no taiō o nasanai 'V-(sa)seru' : goiteki imi no ichi tan'isei「V」との対応をなさない「V-(サ)セル」—語彙的意味の一単位性

Chūgokugo no shieki hyōgen kara mita Nihongo : "jōtai henkateki" shiekibun o chūshin ni中国語の使役表現から見た日本語—〈状態変化的〉使役文を中心に

Taigo ni okeru tadōsei to shiekiseiタイ語における他動性と使役性