Search

Your search for 'keyword:( "Abbreviation" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Gendai no shinbun ni okeru ryakugo no shiyō to teichaku : "Asahi Shinbun" nijūsannenbun no kiji現代の新聞における略語の使用と定着――『朝日新聞』二三年分の記事を資料に――

Kango/gairaigo no ryakugo漢語・外来語の略語