Search

Your search for 'keyword:( "Participle" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Finrandogo no judō genzai bunshi ni yoru hi tenkeiteki na meishi shūshoku : jōtai kōbun o chūshin niフィンランド語の受動現在分詞による非典型的な名詞修飾 : 「状態構文」を中心に

Furiurigo ni okeru fukugō jiseikei no kako bunshi ni zensetsusareru jinshō daimeishi yokakuフリウリ語における複合時制形の過去分詞に前接される人称代名詞与格

Urudūgo no hitei, keiyōshi to rentai shūshoku fukubunウルドゥー語の否定、形容詞と連体修飾複文