Search

Your search for 'language_keyword:( "Late Middle Japanese" )' returned 42 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

39 more results not shown.

Purchase Access

Kodaigo to gendaigo no aida : tenkanki no Chūseigo bunpō古代語と現代語のあいだ : 転換期の中世語文法

Kamakura jidai kōgo no nintei ni kansuru ichi kōsatsu : Enkei-bon Heike monogatari ni yoru shōmei kanōsei o meguru鎌倉時代口語の認定に関する一考察 : 延慶本平家物語による証明可能性をめぐる

Nihon koten taishō bunrui goihyō日本古典対照分類語彙表