Search

Your search for 'keyword:( "Ricci, Matteo, 1552–1610" )' returned 391 Open Access results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

利玛窦 : 紫禁城里的耶稣会士/Limadou: Zi jin cheng li de Yesu hui shi

利玛窦: 凤凰阁/Limadou: Feng huang ge

[古典文獻研究輯刊]《十三編》總目/[Gu dian wen xian yan jiu ji kan "Shi san bian" zong mu

徐光啟與利瑪竇/Xu Guangqi yu Li Madou

▲   Back to top   ▲